Algemene gebruiksvoorwaarden van de diensten

Voorwerp van dit document

Dit document is een contract gesloten tussen een Klant (de Klant) en het bedrijf Penbox (Penbox). Het stelt het contractuele kader vast rond het gebruik van de diensten die door Penbox BV aan zijn klanten wordt geleverd. "Penbox" betekent PENBOX BV, een handelsonderneming gevestigd te rue des Pères Blancs 4, 1040 Etterbeek, ondernemingsnummer 0738.549.585.

De klant

"De Klant" of "hij" verwijst naar de persoon of de entiteit die gebruik maakt van de diensten van Penbox (abonnementsdienst en/of consultancydiensten) en die als Klant wordt geïdentificeerd in het rekeningoverzicht, de abonnementsprocedure of het toepasselijke bestelformulier.

In alle gevallen is de Klant verantwoordelijk voor het gebruik van de diensten door individuele gebruikers.

Beschrijving van de diensten

Penbox biedt diensten waarmee de Klant contact kan opnemen met zijn Klanten (individuele gebruikers) om informatie en documenten van hen op te vragen als onderdeel van hun contractuele relatie.


Deze diensten bieden verschillende functionaliteiten die beschreven staan ​​op de Penbox website. De Klant kan bepaalde functies activeren of deactiveren via de instellingen in de applicaties. Penbox biedt ook ondersteunende diensten om de Klant te helpen als hij problemen heeft met de applicaties.


De diensten en functies die de Klant kan gebruiken, zijn afhankelijk van het tariefplan dat hij kiest.
De applicaties en services die door Penbox worden geleverd, zullen in de loop van de tijd evolueren, op basis van de keuzes van het ontwikkelteam en feedback van gebruikers. Penbox zal deze wijzigingen te zijner tijd communiceren.

Verbintenissen en verantwoordelijkheden

Penbox ontwikkelt en levert haar applicaties en diensten volgens professionele standaarden. Penbox garandeert niet dat haar diensten altijd beschikbaar zijn of foutvrij zijn, maar Penbox zal geconstateerde problemen zo snel mogelijk verhelpen.


De Klant is verantwoordelijk voor zijn relatie met zijn Klanten. De Klant is verantwoordelijk voor de informatie die hij via de diensten van Penbox van zijn Klanten vraagt.


De totale aansprakelijkheid van elke partij, om welke reden dan ook die verband houdt met dit contract of met het gebruik van Penbox-diensten, is beperkt tot EUR 10.000. Deze beperking geldt niet in geval van fraude, opzet of grove schuld. Penbox is niet verantwoordelijk voor schade van derden of indirecte schade zoals gemiste kans, financiële schade, reputatieschade of verstoring van de activiteiten van de Klant.

Persoonlijke gegevens

De Klant kan gebruik maken van de diensten van Penbox voor het verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens over hemzelf en zijn eigen Klanten. Zij is verantwoordelijk voor deze gegevensverwerkingen en Penbox staat de Klant bij als leverancier van gegevensverwerkingsdiensten, zoals voorzien in het gegevensverwerkingscontract.


Penbox verwerkt ook gegevens die tijdens het gebruik van de diensten worden verzameld met het oog op verbetering ervan. De gedetailleerde voorwaarden voor het verwerken van deze persoonsgegevens staan ​​beschreven in het privacybeleid.


Het gegevensverwerkingscontract en het privacybeleid maken deel uit van het contract tussen u en Penbox.

Schorsing van de diensten

Penbox kan de toegang tot de Diensten onmiddellijk opschorten bij verdenking van fraude, illegale activiteiten, beveiligingsinbreuken of abnormale activiteiten. Penbox zal de toegang tot diensten zo snel mogelijk opnieuw activeren nadat de oorzaak van de opschorting is verholpen.


Penbox kan af en toe de toegang tot services opschorten voor onderhoudswerkzaamheden. Penbox zal dit zoveel mogelijk doen in tijden van lage activiteit.

Prijs en betaling

Penbox biedt verschillende tariefplannen, die toegang geven tot verschillende functies of diensten. Deze opties staan ​​beschreven op de Penbox website.


Bij wanbetaling zal Penbox de dienstverlening aan de Klant stopzetten.


Penbox kan zijn prijzen of de functies en diensten die zijn inbegrepen in de verschillende prijsplannen wijzigen, maar moet deze wijzigingen vooraf en hun ingangsdatum bekendmaken. Een prijsverhoging heeft geen terugwerkende kracht.


Penbox factureert de Klant bij ondertekening van het contract. Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na het einde van de maand.

Duur van de overeenkomst

De initiële abonnementsperiode van de Klant wordt gespecificeerd in zijn bestelformulier, 1 maand of 1 jaar. Tenzij anders vermeld in het bestelformulier, wordt het abonnement automatisch verlengd voor de abonnementsperiode.

Indien de Klant besluit zijn abonnement niet te verlengen, dient de Klant een schriftelijke kennisgeving van niet-verlenging te doen. De datum van verzending van deze kennisgeving is niet later dan 10 dagen vóór de datum van verlenging van het abonnement.

De Klant kan zijn abonnement vroegtijdig beëindigen wanneer het hem uitkomt, maar het is daarom duidelijk dat Penbox geen vooruitbetaalde vergoedingen of ongebruikte abonnementskosten vergoedt. De Klant moet onmiddellijk alle onbetaalde kosten betalen die verschuldigd zijn tot het einde van de abonnementsperiode.

Penbox kan het contract op elk moment beëindigen als de Klant fraude pleegt of als hij het contract niet nakomt.
Penbox bewaart uw gegevens niet langer dan 30 dagen na het einde van het contract.

Communicatie

De klant erkent dat het verzenden van e-mails naar het in de klant zijn account vermelde primaire contactadres een geldige manier is om met de klant te communiceren over deze overeenkomst. De klant moet dit adres actueel houden.

Wijzigingen van de dienstverleningsvoorwaarden

Penbox kan deze dienstverleningsvoorwaarden wijzigen, maar moet dergelijke wijzigingen en de datum waarop ze van kracht worden, vooraf meedelen. De overeenkomst tussen de klant en Penbox zal vanaf die datum dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Toepasselijk recht en geschillen

Het contract wordt beheerst door het Belgische recht. Mocht het niet mogelijk zijn om een geschil tussen u en Penbox in der minne te regelen, dan zullen de bevoegde rechtbanken van de Brusselse, Franse of Nederlandse afdeling het geschil beslechten.

Généralités

  1. Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat deze bepaling zal worden vervangen door de geldige clausule van werking die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. De annulering van een of meer bepalingen van deze voorwaarden maakt de andere, die van kracht blijven, niet ongeldig.
  2. De titels van artikelen die in deze voorwaarden voorkomen zijn alleen bedoeld om het leesgemak te vergroten en hebben geen juridische waarde.
  3. Deze voorwaarden, evenals de rechten en machtigingen die daaruit voortvloeien, kunnen door de Klant niet worden overgedragen en zijn strikt persoonlijk voor hem.
  4. PENBOX kan deze voorwaarden naar eigen goeddunken wijzigen. PENBOX zal echter een bericht weergeven met betrekking tot de wijzigingen die op de Site zijn aangebracht. Als de gebruiker niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kan hij stoppen met het gebruik van de diensten. Indien hij daarentegen de Penbox-diensten blijft gebruiken na voornoemde kennisgeving, wordt hij geacht te aanvaarden en daarmee de genoemde wijzigingen aan te brengen.